Verklaring betreffende uw privacy

Inleiding

Wij, als Praktijk voor Integrale Geneeskunde West-Brabant (PvIG), dragen zorg voor de privacy van de bezoekers van onze website en van onze cliënten. Hierdoor kiezen wij ervoor om de persoonlijke informatie die u ons verschaft zorgvuldig en vertrouwelijk te verwerken. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (AVG). Door het bezoeken van deze website en/of door gebruik te maken van de diensten die PvIG aanbiedt, verklaart u akkoord te gaan met hetgeen in deze privacyverklaring is vastgelegd. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle dienstverlening van Praktijk voor Integrale Geneeskunde West-Brabant. Voorafgaand aan uw eerste afspraak wordt u gevraagd om schriftelijk, middels een handtekening, aan te geven dat u kennis heeft genomen van en instemt met deze privacyverklaring.

Dossiervorming

Wanneer u als cliënt onder behandeling bent is het voor een goede behandeling noodzakelijk dat PvIG een dossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht, die is opgelegd vanuit de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Inhoud dossier

Een dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand, alsook gegevens over door uw therapeut uitgevoerde onderzoeken en voorgestelde behandelingen. Tevens worden in het dossier gegevens opgenomen, die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die uw therapeut, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener, zoals bijvoorbeeld bij uw huisarts, osteopaat, diëtist, etc.

Privacy

Vanuit onze zorgplicht doet PvIG haar best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

Alleen de personen die werkzaam zijn voor PvIG hebben toegang tot de gegevens in uw dossier. Ten aanzien van deze gegevens hebben wij ook een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:

Wanner PvIG vanwege een andere reden, bijvoorbeeld in het kader van marketingdoeleinden, gebruik wil maken van uw gegevens, kan dit niet eerder nadat u hiervoor expliciet uw toestemming heeft gegeven.

De gegevens in het cliëntendossier blijven 15 jaar bewaard, zoals wordt vereist in de eerder genoemde WGBO.

Privacy in relatie tot uw zorgnota

Op de zorgnota, die u aansluitend aan uw afspraak ontvangt, staan gegevens die door zorgverzekeraars vereist worden, zodat u deze nota bij uw zorgverzekeraar kunt declareren.  Deze gegevens omvatten:

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Als cliënt heeft u recht tot inzage van uw opgeslagen persoonsgegevens en het recht tot rectificatie (correctie) van deze persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen onder de voorwaarden zoals omschreven in de AVG en voor zover dit niet in strijd is met de WGBO. Hiervoor neemt u contact op met Praktijk voor Integrale Geneeskunde West-Brabant.

Beveiliging

Om uw persoonsgegevens en dossier zorgvuldig te beheren heeft PvIG beveiligingsmaatregelen getroffen. Dit betreft zowel organisatorische als technische maatregelen om deze gegevens te beveiligen tegen verlies en/of onrechtmatige gebruik:

Wijziging privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen/verbeteren.